2012.03.11.19hVasárnapBudapestKlebelsberg KultúrkúriaDalnokklub Radványi Balázzsal